Algemene voorwaarden.

1.In geval van verhindering voor geboekt consult word u verzocht daarvan 48 uur van te voren
bericht te geven daar uw tijd anders in rekening gebracht wordt door Mediumtraining.

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mediumtraining aangeboden opleidingen,
Workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.
2.Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aan tal aanmeldingen, zulks
Per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Mediumtraining . Wanneer de opleiding geen doorgang vindt,
Ontvangt de deelnemer uiterlijk een week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds
Betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende
Bedrag is ontvangen.
3.De aanmeldingen als deelnemer vind plaats door middel van invulling van een door Mediumtraining opgesteld
Inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten
Worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.
4. Aanmeldingen voor door Mediumtraining aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van
Die opleidingen in bezit van Mediumtraining te zijn. Eerder gedane aanmeldingen voor opleidingen kunnen tot drie
Weken voor de aanvangsdatum gratis schriftelijk worden geannuleerd, of gewijzigd.
5.wanneer de deelnemer de aanmeldingen van de opleiding schriftelijk binnen drie weken voor
aanvangsdatum van de opleiding, doch niet later dan een week voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de
deelnemer aan de Mediumtraining 50% v.h. cursusgeld wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.
6. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terug terugtrekt een week voor de geplande
Aanvangsdatum van de opleiding, fan zal de deelnemer aan Mediumtraining het volledige bedrag dienen te betalen.
In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van 75,-administratiekosten van deze verplichting
ontslagen worden. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort
op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil
afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan
Mediumtraining verschuldigd.
7. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betalingen van de gehele overeengekomen
Opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook
Overigens overeenkomstig de in de artikelen 4,5 en 6 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en
Percentages.
8. De deelnemer dient de verschuldigde opleidingsgelden op tijd, overeenkomstig het daaromtrent voor
Onderscheiden opleidingen op het aanmeldingsformulier voor die cursus bepaalde, aan Mediumtraining te voldoen.
9. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en /of overeenkomsten tussen Mediumtraining en deelnemer, die een
Afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Mediumtraining
Schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.
10. Indien Mediumtraining door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit
handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor
de opleiding heeft aan gemeld.
11. Toelating tot de opleiding geschied in volgorde van aanmelding, maar Mediumtraining is binnen het kader van
De afwegingen die hij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de
Opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers nier (verder) tot groepen toe te laten.
12. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en
Eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigde lesmateriaal blijft te allen tijde bij het Mediumtraining of
enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen mogen niet anders gebruikt worden
Door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berust bij Mediumtraining.
13. Mediumtraining kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van lesstof door
De deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is
verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar
verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging
van) medische en/of psychiatrische consulten en / of behandeling(en). Mediumtraining kan nimmer
verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door
medecursisten.
14. Mediumtraining behoud zich het recht voor om in alle gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen
etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en / of voor de deskundige vervangen te zorgen.
15.De door inschrijving word de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene
Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Share